Novinky

Přehledně: Poplatky v roce 2018

15. 1. 2018

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
o platbě a výši místních poplatků v roce 2018

Poplatek za odpad

Platbu za odpad v roce 2018 bude možno provést následovně:

– hotovostně na pokladně Obecního úřadu Vojkovice
– bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku
(č.ú. obce: 13223641/0100, variabilní symbol – 1340, specifický symbol – číslo popisné/číslo orientační rekreačního zařízení)
– složenkou (lze vyžádat na obecním úřadě).

Každý občan , který bude ukládat odpad na sběrném dvoře se prokáže kartičkou se jménem a adresou, kterou obdrží při platbě poplatku na OÚ a platným OP.
Poplatek za odpad v roce 2018 byl stanoven částkou:
– 600,- Kč/osobu/rok u osob, které mají v obci trvalý pobyt
– 600,- Kč/rok za stavbu určenou k individuální rekreaci

Poplatek ze psů
Výši a způsob plateb řeší Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 2/2012 o místních poplatcích v obci Vojkovice.

Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok a jednoho psa
200,-Kč, za každého dalšího psa 200,-Kč
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců.

Poplatky za odpad, poplatky ze psů jsou splatné do 30. 4. 2018

Nájemné za hrobové místo je splatné do 31. 5. 2018

Podrobné informace naleznete na úřední desce obecního úřadu a internetových stránkách obce www.vojkovice.info

Občané, kteří uhradí poplatek za odpad v hotovosti na obecním úřadě, obdrží současně průkaz, který předloží obsluze sběrného dvora ve Vojkovicích při ukládání velkoobjemového komunální odpadu.
Dále ho budou předkládat při ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu na sběrném dvoře v Hrušovanech u Brna.
Občané, kteří uhradí poplatek za odpad bezhotovostní platbou na účet obce, si průkaz vyzvednou v úřední dny na obecním úřadě.