Novinky

Přehledně: Poplatky v roce 2019

7. 1. 2019

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
o platbě a výši místních poplatků v roce 2019

Poplatek za odpad

Platbu za odpad v roce 2019 bude možno provést následovně:

  • hotovostně na pokladně Obecního úřadu Vojkovice
  • bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku
    (č.ú. obce: 13223641/0100, variabilní symbol – 1340, specifický symbol – číslo popisné/číslo orientační rekreačního zařízení)
  • složenkou (lze vyžádat na obecním úřadě).

Každý občan , který bude ukládat odpad na sběrném dvoře se prokáže kartičkou se jménem a adresou, kterou obdrží při platbě poplatku na OÚ a platným OP.

Občané, kteří budou hradit poplatek za odpad na pokladně obecního úřadu, obdrží při platbě kartičku k ukládání odpadů na sběrný dvůr a známku na popelnici. Ten, kdo uhradí poplatek bezhotovostní platbou, si kartičku a známku na popelnici může vyzvednout na OÚ v úřední dny.
Známky na popelnice jsou dodány svozovou firmou a mají pouze evidenční charakter. Slouží k identifikaci množství svážených popelnic na území Obce Vojkovice. Podle množství svážených nádob je stanovena úhrada z rozpočtu obce ve prospěch svozové firmy.
Nádoby, které nebudou od 1.5.2019 opatřeny známkami, nebudou vyváženy.

Poplatek za odpad v roce 2019 byl stanoven částkou:

  • 600,- Kč/osobu/rok u osob, které mají v obci trvalý pobyt
  • 600,- Kč/rok za stavbu určenou k individuální rekreaci

Poplatek za odpad je splatný do 30. 4. 2019

Poplatek ze psů

Výši a způsob plateb řeší Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 2/2012 o místních poplatcích v obci Vojkovice.

Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok a jednoho psa je 200,-Kč, za každého dalšího psa 200,-Kč.
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců.

Poplatek ze psů je splatný do 30. 4. 2019.

Nájemné za hrobové místo

Nájemné za hrobové místo je splatné do 31. 5. 2019.