Novinky

Upozornění provozovatele kanalizace v Obci Vojkovice

8. 9. 2019

Vážený spoluobčané,

provozovatel veřejné splaškové kanalizace v Obci Vojkovice, vás upozorňuje na problém s provozováním stávající kanalizace. Vzhledem k tomu, že kanalizační systém v Obci Vojkovice je oddílný (mimo ulice Družstevní), tedy kapacitně navržený na odvádění výhradně splaškových odpadních vod v množství odpovídajícímu max. potřebám jednotlivých odběratelů, není možné, aby byly do kanalizačního systému napojeny žádné srážkové ani balastní vody.

Upozorňujeme všechny občany Obce Vojkovice, aby striktně dodržovali podmínky řádného odvádění výhradně splaškových vod do veřejné splaškové kanalizace a zajistili odpojení všech případných nátoků dešťových vod.

Provozovatel bude provádět kontrolu napojení všech nemovitostí. Kontrola bude probíhat kouřovou zkouškou (generátorem kouře), kterou se prokazatelně zjistí případy napojení dešťových vod ze střech nebo vpustí. Některé konkrétní případy, kde jsou srážkové vody svedeny do splaškové kanalizace, již zjistil a vlastníkům těchto nemovitostí poslal výzvy k nápravě. Zatím však bez valného výsledku.

Níže přikládáme podmínky napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci:

  • Každá nemovitost musí mít svoji samostatnou kanalizační přípojku.
  • Splaškové a dešťové odpadní vody musí být v nemovitosti důsledně odděleny.
  • Do splaškové kanalizační přípojky smí být připojena pouze voda z WC, koupelen, prádelen, kuchyní a bazénů.
  • Na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí být napojena kanalizační přípojka odvodňující nemovitost přes funkční septik nebo zaústěn přeliv z žumpy. V případě, že je stávající způsob likvidace odpadních vod z nemovitosti řešen výše uvedeným způsobem, musí být současně s napojením přípojky na kanalizaci vyřazen septik (žumpa) z provozu.
  • Do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové svody ze střech, odvodnění zpevněných ploch, dvorků apod. Dále pak do této kanalizace nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.
  • Technický návrh splaškové kanalizační přípojky musí být zpracován v projektové dokumentaci, která musí být odsouhlasena Vodárenskou akciovou společností, a.s., Divizí Brno – venkov.

Karel Klein