Mobilní svozy nebezpečných odpadů

18. 4. 2021

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

 

Dne 29. května 2021 se ve naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů. Níže uvedený odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2021, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a obsluhy mobilní sběrny, která bude přistavená na tomto místě v následující den a čas:

 

V sobotu 29. května 2021                       od 11.00 hod. do 13.00 hod.

 

Budou odebírané následující odpady:

 

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály/včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených/, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (např. Fridex)
Olověné akumulátory
Rozpouštědla
Kyseliny
Pesticidy (zbytky prostředků na ochranu rostlin)
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Nepoužitelná léčiva (a léky)

 

 

Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovišti bez přítomnosti odborné obsluhy. Vyčkejte příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů.

Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanovené v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.   

 

Zpětné odběry dle jednotlivých skupin se nebudou při tomto svozu nebezpečných odpadů odebírat.

Jedná se např. o televizory, rádia, vysavače, žehličky, fény, PC monitory, tiskárny, notebooky, ruční vrtačky, pily, pájky, brusky, drobné elektrické domácí spotřebiče, tyto jsou průběžně ukládány na sběrném dvoře.