Úklid dvora sokolovny

9. 9. 2021

Úklid dvora sokolovny nadále pokračuje

K dnešnímu dni, tj. 9.9.2021 byla provedena plošná likvidace náletových dřevin a přerostlého travního porostu. Dále byla vybourána  jedné boční zeď a zadní zeď, oddělující dvůr od zahrady. Jelikož rozměr vrat budovy neumožňuje vjezd nákladních vozidel, byl veškerý vybouraný materiál vyvážen pomocí teleskopického nakladače a nakládán na přistavená nákladní vozidla.

Vybouraná zeď byla nahrazena pozinkovaným drátěným pletivem s podhrabovými deskami.

V současné době očekáváme dodávku betonových dílců na druhou boční zeď. Dílce by měly být k dispozici během 14 dní. Následně bude zlikvidována i zbývající zeď a nahrazena betonovým plotem. Areál dvora je nezbytně nutné zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. Na dvoře se stále nacházejí dva vraky motorových vozidel, které vlastní nájemce nebytových prostor v sokolovně. Termín odstranění  byl dohodnut  mezi radou obce a nájemcem do 29.9.2021.