Poplatky v roce 2022

23. 2. 2022

OZNÁMENÍ PRO OBČANY o platbě a výši místních poplatků v roce 2022

Žádáme laskavě o úhradu poplatků bezhotovostní platbou. 

Poplatek za odpad
Platbu za odpad v roce 2022 bude možno provést následovně:

  • bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku č.ú. obce: 13223641/0100, variabilní symbol – 1345, specifický symbol – číslo popisné/číslo evidenční rekreačního zařízení
  • složenkou /lze vyžádat na obecním úřadě/.
  • hotovostně na pokladně Obecního úřadu Vojkovice

POZOR: Domácnosti, které se pomocí objednávky nádob nezapojily do nového systému, musí tento rok ještě vyplnit formulář evidence nádob na směsný odpad, které jejich domácnost využívá. Pokud budete hradit poplatek bezhotovostně nebo složenkou, vyplňte TENTO FORMULÁŘ. Při platbě hotově na OÚ za vás zaměstnanci OÚ tento formulář vyplní na místě. Je třeba jen vědět jakou nádobu na odpad vaše domácnost používá. Možnosti jsou:

  • Kovová nádoba o objemu 110 l (klasická kovová popelnice bez koleček)
  • Plastová nádoba o objemu 120 l (malá plastová popelnice s kolečky)
  • Plastová nádoba o objemu 240 l (velká plastová popelnice s kolečky)
  • Jiná možnost – tu upřesníte

Každý občan, který bude ukládat odpad na sběrném dvoře se  prokáže kartičkou se jménem a adresou, kterou obdrží při platbě poplatku na OÚ a platným OP.

 Občané, kteří budou hradit poplatek za odpad na pokladně obecního úřadu, obdrží při platbě kartičku k ukládání odpadů na sběrný dvůr. Poplatníkovi (s trvalým pobytem ve Vojkovicích), který uhradí poplatek bezhotovostní platbou bude kartička doručena.

 

 Poplatek za odpad v roce 2022 byl stanoven částkou:

– 800,- Kč/osobu/rok u osob, které mají v obci trvalý pobyt

– 800,- Kč/rok za stavbu určenou k individuální rekreaci.

650,- Kč/rok u osob, které:

  • jsou zapojeny do adresného systému třídění papíru, plastu a bioodpadu přímo v domácnostech nebo,
  • dosáhly či dosáhnou v roce 2022 věku 80 let a více nebo,
  • jsou osaměle žijící, které dosáhly či dosáhnou v roce 2022 věku 65 let a více.

Podrobnosti řeší Obecně závazná vyhláška obce č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek za odpad je splatný do 30. 4. 2022.

Poplatek ze psů

Výši a způsob plateb řeší Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

 

Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok a jednoho psa 200,-Kč, za každého dalšího psa 200,-Kč.

Poplatek se platí za psa staršího  tří měsíců nebo ode dne, kdy poplatník nabyl psa staršího tří měsíců.

Poplatek ze  psů  je splatný do 30.4.2022.

 

Nájemné za hrobové místo

Nájemné za hrobové místo je splatné do 31. 5. 2022.

Podrobné informace naleznete na úřední desce obecního úřadu a internetových stránkách obce www.vojkovice.info.