Vlaková zastávka Vojkovice nad Svratkou

20. 5. 2022

Vlaková zastávka Vojkovice nad Svratkou

V úterý 10. května jsem se zúčastnil jednání na Krajském úřadě JMK za účasti radního pro dopravu Ing. Jiřího Crhy a vedoucího odboru dopravy Ing. Rostislava Snovického. Tématem schůzky bylo řešení bezbariérového přístupu na nástupiště ve směru na Břeclav. Jedinou možnou bezbariérovou komunikační trasou je využití stávajícího podchodu pod železničním viaduktem s následnou úpravou terénu ve svahu za ním tak, aby splňoval technické parametry pro vozíčkáře. Shodli jsme se na tom, že bez součinnosti obce se záměr zkrátka neobejde. Závěrem jsme se dohodli, že v první fázi obec zajistí studii.

Rada obce na své 80. schůzi schválila zadání vyhotovení jednoduché studie, která, buď potvrdí realizaci shora uvedeným způsobem nebo z ní vyplyne, že z nějakého důvodu to reálné není a bude se hledat alternativní řešení.

Současně jsem obdržel od Ing. Snovického informaci, že v měsíci květnu proběhnou v zastávce Vojkovice nad Svratkou opravné práce v rozsahu: přístupových komunikací v zastávce, doplnění chybějící chodníkové dlažby, opravy dlažby na obou nástupištích, oprava schodišť, nátěry zábradlí, mostní konstrukce, oprava fasády zděného objektu a oprava přístřešků na nástupištích v nákladech 679 473 Kč.

V úterý 17. května jsem se sešel se zástupci Správy železnic, Oblastní ředitelství Brno na vlakové zastávce, abych za obec inicioval osvětlení prostor pod mostní konstrukcí. Závěr: osvětlení bude napojeno na osvětlení nástupišť a v ocelové chráničce přivedeno pod most. S největší pravděpodobností se bude jednat o dvě LED svítidla.

Karel Klein – starosta obce Vojkovice