POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice

15. 11. 2022

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice,

které se uskuteční ve středu 23. 11. 2022 v 19 hod.,

v zasedací místnosti Obecního úřadu Vojkovice

 

 

Program jednání:

 

1.    Zahájení

2.    Kontrola usnášeníschopnosti

3.    Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

4.    Schválení programu zasedání zastupitelstva obce

5.    Kontrola usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce

6.    Volba členů finančního výboru

7.    Plán inventur – Inventarizace majetku Obce Vojkovice k 31. 12. 2022

8.    Rozpočtové provizorium na rok 2023

9.    Pověření k rozpočtovému opatření v roce 2022

10.  Informace k soudnímu sporu (Krajský soud v Brně sp. zn. 13 Co 121/2022)

11.  Odsouhlasení „Memoranda o spolupráci v projektu ADAPT Region AT-CZ“

12.  Žádost o umístění dopravního zrcadla na ulici Hlavní

13.  Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 466/37, k. ú. Vojkovice u Židlochovic

14.  Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP

15.  Delegace (pověření) zastupitele do svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko

16.  Různé

a)    Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330074594/002-MDP, ¨

b)    Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330070102/001-MDP,

c)    Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330068116/001-MDP,

d)    Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330071352/002-MDP

e)    Smlouva o zřízení věcného břemene č. Voj-10001/2022

17.  Rozprava občanů

18.  Diskuze

19.  Závěr

 

 

 

Ve Vojkovicích dne 15. 11. 2022

 

 

 

                                                                                   JUDr. Jitka Šmídová

                                                                       starostka obce Vojkovice