E-podatelna

Dnem 1. října. 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Nařízení vlády ukládá orgánům veřejné správy zřídit elektronické podatelny a přijímat podání občanů opatřená zaručeným elektronickým podpisem.

Dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme následující informace:

Adresa elektronické podatelny

Adresa naší elektronické podatelny je vojkovic@volny.cz a je schopna přijmout elektronicky nešifrované datové zprávy ve formátech *.doc a *.docx (MS Word), *.xls a *.xlsx (MS Excel), *.txt, *.rtf a *.pdf. Prostřednictvím elektronické podatelny je obecní úřad schopen přijmout elektronická podání podepsaná elektronickým podpisem a rovněž odeslat elektronickým podpisem opatřenou poštu. Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní údaje pro příjímání datových zpráv na datových nosičích

Podání v elektronické formě lze také předat přímo na podatelně OÚ Vojkovice, Hrušovanská 214, na CD nebo DVD nosičích a to osobám k tomu určeným (viz níže).

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem obce nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu pouze na výslovnou žádost odesílatele.

Součástí potvrzení o doručení datové zprávy došlé na elektronickou adresu:

  • datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena
  • uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
  • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla e-podatelně doručena.

Potvrzení o příjmu datové zprávy učiněné na datovém nosiči bude probíhat při předání datového nosiče, kdy bude vystaveno potvrzení o přijetí (tato potvrzení není potvrzením ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách), a to na počkání. Datový nosič musí být popsán a podepsán. Následující pracovní den bude potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) zasláno poštou na adresu uvedenou v datové zprávě na výslovnou žádost odesílatele nebo jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem obce na elektronickou adresu odesílatele přijaté datové zprávy na datovém nosiči.

Technické parametry datových zpráv

Jsme způsobilí přijmout datové zprávy ve formátu *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.rtf, *.jpg *.pdf a to o celkové maximální velikosti 10 MB. Jiné formáty nebudou akceptovány, o čemž bude odesílatel informován.

Postup testování na škodlivý software a chybný formát

Doručená datová zpráva je testována v několika hlediscích. V případě, že byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o zprávu narušenou jedním z výše uvedených důvodů a takovou zprávu nebylo možné zpracovat.

Dotazy týkající se provozu el. podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu vojkovic@volny.cz. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů:

Jana Nejedlíková, podatelna, Hrušovanská 214, Vojkovice

Zaměstnanci pověření přejímáním datových zpráv na datových nosičích:

Jana Nejedlíková, podatelna, Hrušovanská 214, Vojkovice

Seznam právních předpisů, podle kterých činit právní úkony v elektronické podobě:

  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany, sdělení či zprávy, nabídky činností apod. K těmto účelům je i nadále určen e-mail: vojkovic@volny.cz.