Úřad

Úřad

Povinné informace

1. Oficiální název obce: Vojkovice

ID obce: 18456

2. Důvod a způsob založení: Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura: Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Orgány obce jsou: zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, místostarosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva obce jsou výbory.
Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a právnické osoby.

4. Kontaktní spojení:
Adresa: OÚ Vojkovice, Hrušovanská č.p. 214, 66701 Vojkovice
Telefon: 547 231 121
Fax: 547 231 121
E-mail: vojkovic@volny.cz
ID datové schránky: z9xb7ma
Úřední hodiny: úterý a čtvrtek od 7:30 do 11:30 a odpoledne od 13:00 do 17:00

5. Případné platby můžete poukázat na účet:
Komerční banka, expozitura Židlochovice,
číslo účtu: 13223641/0100

6. IČO: 00488381

7. Rozpočty obce: rozpočty obce, rozpočtové výhledy i opatření se nachází na našich stránkách

9. Žádosti o informace:
Adresa: OÚ Vojkovice, Hrušovanská č.p. 214, 66701 Vojkovice
Telefon: 547 231 121
Fax: 547 231 121
E-mail: vojkovic@volny.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání: stejně jako informace, viz bod 9.

11. Opravné prostředky: Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají v odvolací lhůtě 15 dnů na obecní úřad Vojkovice. Úřad do 15 dnů rozhodne o odvolání.
Rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však možné přezkoumání soudem.

12. Formuláře: Některé formuláře najdete zde, jiné si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě ve Vojkovicích nebo na městském úřadě v Židlochovicích.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací: Informace o řešení nejrůznějších životních situací lze získat přímo od pracovníků obecního úřadu Vojkovice nebo v obci s rozšířenou působností na městském úřadě v Židlochovicích. Některé informace lze také získat přímo na našich stránkách.

14. Nejdůležitější předpisy: Viz vyhlášky nebo usnesení naší obce

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Informace, které nejsou na stránkách, poskytneme na obecním úřadě nebo prostřednictvím naší e-mailové adresy vojkovic@volny.cz

16. Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb. najdete na našich stránkách zde

17. Seznam organizací: Základní škola Vojkovice