Povinné informace

1. Název

Obec Vojkovice
ID obce: 18456

2. Důvod a způsob založení

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Orgány obce jsou: zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, místostarosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva obce jsou výbory.
Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a právnické osoby.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Obec Vojkovice
Hrušovanská č.p. 214
66701 Vojkovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

OÚ Vojkovice
Hrušovanská č.p. 214
66701 Vojkovice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa od 7:30 do 11:30 a odpoledne od 13:00 do 17:00

4.4 Telefonní čísla
Telefon: 547 231 121

4.5 Čísla faxu
Fax: 547 231 121

4.6 Adresa internetové stránky

www.vojkovice.info

4.7 Adresa e-podatelny

Informace jsou dostupné na stránce e-podatelny.

4.8 Další elektronické adresy

E-mail: vojkovic@volny.cz

ID datové schránky: z9xb7ma

5. Případné platby můžete poukázat
Komerční banka, expozitura Židlochovice,
číslo účtu: 13223641/0100

6.

Identifikační číslo organizace (IČ): 00488381

7. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 00488381 – Obec Vojkovice není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů jsou podle typu dostupné na následujících stránkách:

8.2 Rozpočet

Dokumenty týkající se rozpočtu jsou dostupné na stránce Rozpočty a závěrečné účty případně na úřední desce.

9. Žádosti o informace
Adresa: OÚ Vojkovice, Hrušovanská č.p. 214, 66701 Vojkovice
Telefon: 547 231 121
Fax: 547 231 121
E-mail: vojkovic@volny.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stejně jako v bodě 9.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají v odvolací lhůtě 15 dnů na obecní úřad Vojkovice. Úřad do 15 dnů rozhodne o odvolání.
Rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však možné přezkoumání soudem.

12. Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na obecním úřadě obce Vojkovice(viz. bod 4.2.). Na stránce Jak si vyřídit naleznete rozcestník na řešení životních situací, jak co zařídit, na koho se obrátit, a které doklady potřebujete pro jejich vyřízení.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Informace o řešení nejrůznějších životních situací lze získat přímo od pracovníků obecního úřadu Vojkovice nebo v obci s rozšířenou působností na městském úřadě v Židlochovicích. Některé informace lze také získat přímo na stránce Jak si vyřídit.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější předpisy

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

14.2 Vydané právní předpisy

Viz vyhlášky nebo usnesení obce Vojkovice.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

 • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
 • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace, které nejsou na stránkách, poskytneme na obecním úřadě nebo prostřednictvím naší e-mailové adresy vojkovic@volny.cz

16 Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
Licence nebyly poskytnuty.

16. 2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence
Výhradní licence nebyly poskytnuty.

17. Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb.

Najdete na stránce Výroční zprávy.

18. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu: Základní škola Vojkovice

19. Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na samostatné stránce.

20. Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Prohlášení o přístupnosti těchto webových stránek jsou uvedeny na samostatné stránce.