Novinky

Poplatky v roce 2020

13. 1. 2020

OZNÁMENÍ PRO OBČANY

o platbě a výši místních poplatků v roce 2020

Poplatek za odpad

Platbu za odpad v roce 2020 bude možno provést následovně:

  • hotovostně na pokladně Obecního úřadu Vojkovice
  • bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku
    (č.ú. obce: 13223641/0100, variabilní symbol – 1340, specifický symbol – číslo popisné/číslo orientační rekreačního zařízení)
  • složenkou (lze vyžádat na obecním úřadě).

Každý občan, který bude ukládat odpad na sběrném dvoře se prokáže kartičkou se jménem a adresou, kterou obdrží při platbě poplatku na OÚ a platným OP.

Občané, kteří budou hradit poplatek za odpad na pokladně obecního úřadu, obdrží při platbě kartičku k ukládání odpadů na sběrný dvůr. Ten, kdo uhradí poplatek bezhotovostní platbou, si kartičku k ukládání odpadů na sběrný dvůr může vyzvednout na OÚ v úřední dny.

Poplatek za odpad v roce 2020 byl stanoven částkou:

  • 600,- Kč/osobu/rok u osob, které mají v obci trvalý pobyt
  • 600,- Kč/rok za stavbu určenou k individuální rekreaci

Poplatek za odpad je splatný do 30. 4. 2020

Poplatek ze psů

Výši a způsob plateb řeší Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok a jednoho psa je 200,-Kč, za každého dalšího psa 200,-Kč.
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců nebo ode dne, kdy poplatník nabyl psa staršího tří měsíců.

Poplatek ze psů je splatný do 30. 4. 2020.

Nájemné za hrobové místo

Nájemné za hrobové místo je splatné do 31. 5. 2020.