Novinky

Ošetření stromů v obci Vojkovice

10. 2. 2020

V rámci již pravidelné odborné pochůzky představitelů obce Vojkovice a firmy ARBOTYL s.r.o. zabývající se ošetřováním stromů jsme vyhodnotili dřeviny, které potřebují odborný zásah z důvodu provozní bezpečnosti či zlepšení zdravotního stavu stromů. V současné době, ikdyž to z pohledu kalendáře nevypadá, se příroda probouzí k životu a startuje jarní procesy u rostlin i živočichů. Můžeme v obci sledovat kvetení prvních stromů (lísky obecné) či jarní rojení hmyzu (ruměnice pospolné). Ve stromech je to již dobře patrné plným prouděním mízy z kořene do koruny stromu pro kvetení a olistění. V tomto období je ideální čas na ořezy stromů z hlediska hojení ran a stejně tak i kácení stromů, protože ještě nezačlo hnízdění ptáků, které se ale taktéž blíží.

První lokalitu, kterou jsme zrealizovali poslední týden v lednu je zeleň kolem tréninkového fotbalového hřiště. Zde se nachází dvouřadé stromořadí do písmene L, kryjící severo-západní až jiho-západní část hřiště před větrem a současně s růstem vytvářející stále významnější zastínění. Dřeviny byly v minulosti velmi dobře zvoleny pro vytvoření hustého pláště, ale po letech nekontrolovaného růstu bylo nutné provést zásahy pro zlepšení funkčnosti zeleného pláště a zlepšení zdravotního stavu jednotlivých stromů. Vnitřní řada je tvořena výhradně javorem babykou (Acer campestre). Jedná se o stromy odolné proti suchu, odolné proti škůdcům, tvořící nízko nasazené tvarovatelné husté koruny, ideální strom pro danou lokalitu. Vnější řada je tvořena směsí dřevin dorůstajících do větších výšek a doplňující tak menší babyky. Zastoupené jsou zde druhy javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléš (Acer platanoides) a jasan zimnář (Fraxinus ornus). V říjnu roku 2019 jsme provedli zásah pro uvolnění nadějných stromů kolem podélné části hřiště a nyní jsme dokončili práce kolem příčné části hřiště. Ošetření stromů zde proběhlo ve formě zdravotních řezů cílových stromů a odstranění stromů neperspektivních.

Další lokalitou, kterou jsme zrealizovali první týden v únoru jsou stromy na ulici Hlavní a Vodní. Na ulici hlavní jsme se zaměřili na bezpečnost a zdravotní stav stromů v blízkosti komunikace. Provedli jsme zde kácení 1 ks smrku napadeného lýkožroutem lesklým (Pityogenes chalcographus) a houbami prorostlou usychající višeň. Oba stromy byly již provozně nebezpečné a uvolnily tak prostor pro výsadbu nových perspektivních stromů. U dalších stromů jsme provedli řez pro zlepšení jejich zdravotního stavu, podjezdné výšky a splnění zákonné povinnosti dodržení ochranného pásma 1 m od vodičů elektrického vedení NN. Na ulici Vodní jsme provedli pěstební probírku skupiny bříz. Odstranili jsme zde 8 ks stromů, které byly provozně nebezpečné, či bránily ve vývoji perspektivnějším jedincům. Břehová hrana tímto zásahem není dotknuta, protože prostor je stále plně prokořeněný zbývajícím stromy. Zásahem jsme prodloužili životnost porostu jako celku.

V týdnu 10-14.2. se chystáme na ošetření stromů v lokalitě základní škola, školka, ulice Nádražní. V areálu školy se jedná o pokácení jedné neperspektivní borovice soupeřící o prostor s vedlejší kvalitnější, pokácení smrku napadeného lýkožroutem. V zahradě mezi školou a školkou pak provedení výchovných řezů mladých stromů, zapěstování jejich korun. Ve školce pokácení 2 prosychajících smrků utlačujících koruny sousedních perspektivních jedinců. Další stromy k ošetření jsou stromy na ulici Nádražní až po vlakové nádraží. Zde se jedná o řezy s cílem zvýšení provozní bezpečnosti a zlepšení zdravotního stavu stromů. Speciálním zásahem je zde ořez mohutného jerlínu. V minulosti proběhlo u tohoto stromu k silnému sesazení 3 kosterních větví kvůli silné hnilobě v hlavním větvení. Tento zásah v minulosti pravděpodobně strom zachránil do dnešních dní, ale je nutné s ním dále pracovat a obnovovat odlehčení, jinak dojde k rozpadu. Pro menší zatížení stromu řezem jsme provedli v předjaří 2019 obnovení odlehčení jedné kosterní větve směrem k elektrickému vedení. Letošní rok pokračujeme odlehčením druhé kosterní větve, abychom prodloužili setrvání tohoto krásného stromu co nejdéle. Tento strom je důležitý pro zachování i z důvodu významného biotopu živočichů, zejména ptáků a hmyzu, kteří jsou zde opakovaně pozorováni.

Jsme odborná arboristická firma z Brna specializující se na ošetřování stromů na základě dlouhodobého vzdělání a nejvyšší odborné certifikace v Evropě European Tree Worker (ETW). Zásahy na stromech provádíme dle jediného oborového platného předpisu Standard „Řez stromů“ vydaným Agenturou ochrany přírody a krajiny.

 

Ing. Tomáš Tyl, jednatel ARBOTYL s.r.o.

http://www.arbotyl.cz/