Hlášení MR 7. 5. 2020

7. 5. 2020

Oznamujeme občanům, že v souvislosti s obnoveným provozem  Obecního úřadu ve Vojkovicích od 20.04.2020

je možné v úřední hodiny:

úterý od 07:30 – 11:30  a od 13:00  – 17:00 hodin

čtvrtek od 07:30 – 11:30  a od 13:00 – 17:00 hodin

 provádět platby místních poplatků ze psů, poplatků z pobytu, poplatků za odpad, nájemné z obecních pozemků a nájemné za hrobová místa. Platby je možné uhradit v hotovosti na pokladně OÚ nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu 13223641/0100, VS: 1340 + číslo popisné nebo evidenční. Pokud Vám nebude známa výše poplatku, informujte se telefonicky na čísle 547231122.


Konkurz na ředitele/ředitelku Mateřské školy Opatovice

Starosta obce Opatovice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace

se sídlem: U Hřiště 309, 664 61 Opatovice

Požadavky:

  • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • znalost školské problematiky a předpisů,
  • organizační a řídící schopnosti,

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné je uvést e-mail, mobilní telefonní číslo).

K přihlášce přiložte:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, atd.),
  • strukturovaný profesní životopis,
  • písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
  • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.9.2020

 

Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Opatovice – NEOTVÍRAT“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 29.5.2020, 13:00 hod., na adresu Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice, 664 61 Rajhrad.

Rozhodující lhůta pro doručení je datum dne osobního podání, doručení poštou, nebo jinou poštovní službou na adresu vyhlašovatele. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel a budou z konkurzního řízení vyřazeny.