Neutěšený režim na sběrném dvoře

25. 9. 2020

Vážení spoluobčané,

v poslední době se množí neukázněnost, ale také agresivní chování některých občanů při likvidaci odpadů na sběrném dvoře.

Odpady jsou většinou ukládány do kontejnerů v neprůhledných igelitových pytlech, takže jejich obsah je neznámý. Určitě se v nich nacházejí komodity, které se v současném systému třídění v Obci Vojkovice dají vyselektovat. Velkým problémem je v poslední době likvidace stavební suti, kdy v některých případech je přiváženo takové množství, které se vymyká zdravému rozumu. Je velmi důležité si připomenout, že stavební suť není ze zákona odpadem. Byl to projev vstřícnosti vůči občanům, kteří provádějí drobné domácí úpravy, že zastupitelstvo obce v roce 2015 zakomponovalo do Obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice č. 2/2015, možnost likvidace stavební suti, ale pouze v množství 50 kg/osobu/provozní den sběrného dvora. Pouze pro představivost. Do stavebního kolečka se vměstná cca 120 kg.

Pokud někdo produkuje větší množství, jsou mu k dispozici dopravci, kteří bez problému přistaví kontejner.

Obsluha sběrného dvora není určena k tomu, aby neustále sváděla boj s těmi, co pravidla sběrného dvora a ukládání odpadů nechtějí respektovat. Dochází i k verbálnímu napadání obsluhy, což mělo za následek, že jeden zaměstnanec obsluhy ukončil svoji činnost.

Rada obce se problematikou velice intenzivně zabývala a jako jedno z prvních opatření bude vybavení sběrného dvora nájezdovou váhou. Kdo přesáhne vyhláškou povolený limit, bude ze sběrného dvora vykázán. Rovněž připravujeme nové obecně závazné předpisy, ve kterých stanovíme výši poplatku za uložení suti v Kč/kg.

Karel Klein – starosta