Změna koncepce obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi

19. 12. 2020

Na základě místního šetření dne 8. 10. 2020, byly v rámci probíhajících restaurátorských prací na obnově sochy sv. Jana Nepomuckého, zjištěny nové a zásadní skutečnosti, jež povedou ke změně původně odsouhlasené koncepce obnovy sochařského díla. Po očištění povrchu a provedení doplňujícího průzkumu bylo zjištěno, že stav originálu (konkrétně sochy světce) je v natolik pokročilém stupni degradace, že jeho prezentace a umístění v exteriéru, jak bylo původně zamýšleno, nebudou ani po komplexním restaurátorském zásahu vhodné, či spíše žádoucí.
Na základě posouzení stavu díla byl, ze strany NPÚ,ÚOP v Brně, doporučen následující postup a
možnosti řešení:

I.
Jako nezbytné se jeví v prvé řadě provedení transferu sochy sv. Jana Nepomuckého, a to včetně oblačné základny do ateliéru restaurátora. Zde bude možno dokončit restaurátorský zásah ve smyslu předloženého materiálu vypracovaného MgA. Vlastou Doušou a nazvaného „Restaurátorský průzkum a záměr. Socha sv. Jana Nepomuckého v obci Vojkovice. Doplňující průzkum stávajícího stavu“, ze dne 10. 10. 2020.
Ve věci dočasného přemístění díla za účelem restaurování konstatujeme, že není v rozporu se zájmy státní památkové péče a doporučujeme je v souvislosti s plánovaným komplexním restaurováním. Vlastní restaurování proběhne v ateliéru MgA. Vlasty Douši v Nemoticích. Práce na komplexní obnově díla si vyžádají specifické přístupy i technologie, jejichž kontinuitu i plynulost lze zabezpečit nejlépe v restaurátorském ateliéru.

II.
Na původním místě v parčíku bylo doporučeno ponechat pouze originál soklu včetně horní římsy. Rozsah a charakter restaurátorských prací na této části památky bude proveden dle zpracovaného návrhu na restaurování, viz výše. V budoucnu bude možno sochu světce včetně oblačné základny, případně nahradit kopií, která by byla provedena formou výdusku z umělého kamene, jenž svou strukturou a barevností bude odpovídat originálu.

 

Národní památkový ústav, Územní pracoviště v Brně.