Podpora projektu zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů

7. 10. 2021

Vojkovice – zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může naše obec nakoupit nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast nebo biologicky rozložitelný odpad. Všechny tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.