Intenzifikace ČOV Židlochovice – Vojkovice

9. 12. 2021

Stavba byla zahájena 30.9.2019 a dokončena 9.12.2021. Zhotovitel stavby byl IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174 Brno. Objednatelem, svazek obcí  Vodovody a kanalizace Židlochovicko. Generálním projektantem společnost DUIS s.r.o., Brno a technický dozorem a koordinátorem stavby společnost  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Divize Brno.  Celkové investiční náklady činí 86 398 996,64 Kč.

Ve čtvrtek 6.12.2021 předal zhotovitel stavby  IMOS Brno, a.s. dokončené stavební dílo objednateli  DSO VaK Židlochovicko, na základě zápisu o předání a převzetí díla.

Stavba nevykazuje žádné nedodělky a vady.

Celé dílo přejde na  základě  povolení vodoprávního úřadu do zkušebního provozu. Provozování  ČOV přechází do režie Vodárenské akciové společnosti, a.s., Divize Brno – venkov.

Karel Klein – místopředseda svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko.