Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 4.1. 2022

7. 1. 2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice
konaného dne 4.1.2022 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vojkovicích.

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Vojkovice schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Dušana Tomáška a paní Alexandru Klešíkovou .Určuje zapisovatelku Mgr. Evu Dofkovou.

Výsledek hlasování: Pro 12      Proti 0      Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Vojkovice schvaluje předložený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 12     Proti 0     Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Vojkovice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO Vojkovice ze dne 19.10.2021. Přetrvává plnění usnesení č.16 ze dne 17. 9. 2019 (odkoupení pozemku par. č. 124 – RD č.p.84) .
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce – pana Karla Kleina ve věci vyjednání pro obec příznivější kupní ceny se spoluvlastníky pozemku par. č. 501/11, ostatní plocha o výměře 845 m2 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic .

Usnesení č. 3 bylo vzato na vědomí.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Vojkovice schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2022.

Výsledek hlasování: Pro 12     Proti 0     Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Vojkovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č.16/2021.Rozpočtové opatření č. 16/2021 provedl na základě pověření Zastupitelstvem obce Vojkovice, ze dne 14.12.2021, starosta obce Karel Klein

Usnesení č. 5 bylo vzato na vědomí.

 

 

_______________________________ ________________________________
Richard Večeřa – místostarosta v.r.                    Karel Klein – starosta v.r.