Poplatky 2023

5. 1. 2023

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek je splatný do 30. 4. 2023.

Platba:

–   bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku: 13223641/0100, variabilní symbol – 1345,
specifický symbol – číslo popisné nebo číslo evidenční

–   složenkou – lze vyžádat na obecním úřadě

–   v hotovosti v úřední dny (pondělí, středa)  na pokladně Obecního úřadu Vojkovice

Výše poplatku v roce 2023:

  • 800,- Kč/rok – za fyzickou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
  • 800,- Kč/rok– za nemovitost zahrnující byt, RD nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
  • 650,- Kč/rok – čl. 7, odst. 4 – OZV č. 3/2021 – Osvobození a úlevy

Úleva ve výši 150,- Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení k trvalému pobytu v obci a která:

  • je zapojena do adresného systému třídění papíru, plastu a bioodpadu přímo v domácnostech
  • dosáhla či dosáhne v roce 2023 věku 80 let a více
  • osaměle žijící, která dosáhla či dosáhne v roce 2023 věku 65 let a více.

 

POPLATEK ZE PSŮ  dle Obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Poplatek je splatný do 30. 4. 2023.

Platba:

–   bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku:  13223641/0100, variabilní symbol – 1341, specifický symbol – číslo popisné nebo číslo evidenční

–   složenkou – lze vyžádat na obecním úřadě

–   v hotovosti v úřední dny (pondělí, středa)  na pokladně Obecního úřadu Vojkovice

 

Poplatek se platí za psa staršího tří měsíců nebo ode dne, kdy poplatník nabyl psa staršího tří měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za jednoho psa 200,- Kč, za každého dalšího psa 200,- Kč.

 

NÁJEMNÉ ZA HROBOVÉ MÍSTO

Nájemné za hrobové místo za rok 2023 je splatné do 31. 5. 2023.

Platba:

–   bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku: 13223641/0100, variabilní symbol – 3632,
specifický symbol – číslo hrobového místa

–   složenkou – lze vyžádat na obecním úřadě

–   v hotovosti v úřední dny (pondělí, středa)  na pokladně Obecního úřadu Vojkovice