Výběrové řízení: Vedoucí sociální odboru

18. 1. 2024

        Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01, zastoupené tajemnicí úřadu, vyhlašuje v souladu s ustanovením  zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

               Výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

        Vedoucí sociálního odboru 

 

Místo výkonu práce:  

Městský úřad Židlochovice

Požadavky na uchazeče: 

 • splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá český jazyk a splnila další předpoklady podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb.
 • vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku nebo právního směru,
 • orientace v legislativě související s oborem požadované práce a schopnost její praktické aplikace /zák. č. 359/1999 Sb., zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 292/2013 Sb., zák. č. 40/2009 Sb. a zák. č. 108/2006 Sb.
 • znalost zákona o obcích, správního řádu, základních principů fungování veřejné správy,
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí nebo v sociálních službách
 • schopnost řídit, motivovat, delegovat a rozhodovat pod tlakem, formovat pracovní tým, samostatné rozhodování a řešení krizových situací
 • vstřícnost v jednání s klienty
 • odolnost vůči stresu, časová flexibilita
 • pokročilá uživatelská znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),

Platové zařazení :

 1. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb.  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady v platném znění

Nabízíme příspěvek na penzijní připojištění, stravenkový paušál, 5 dnů sick day, 2 dny team building.

 

Náležitosti přihlášky:

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis uchazeče.

 

Přílohy přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení podle  zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení dle § 2 odst. 1 písm.d) až h) tohoto zákona (nevztahuje se na občany narozené po 1.12.1971)
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení.ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb.

 

Podání přihlášky:

Uzávěrka podání přihlášek je 16.2.2024

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami uchazeč zašle na adresu Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, nebo předá na podatelně Městského úřadu Židlochovice. Zalepenou obálku s přihláškou je nutné označit textem „Výběrové řízení na funkci vedoucí sociálního odboru – neotevírat“.

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Pavlína Odrážková, pověřené vedením sociálního odboru MěÚ Židlochovice

tel. č.  547427338 nebo 739243583, pavlina.odrazkova@zidlochovice.cz

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Židlochovicích dne 15. ledna 2024

              Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice