Historie

Historie v datech

 • 1131 první listina biskupa Jindřicha Zdíka dokládající existenci Vojkovic
 • 1241 vpád mongolského vojska při návratu z Polska do Uher
 • 1311  pod jménem Boyekovicz v soupisu majetku třebíčského kláštera
 • 1439 Vojkovice zastaveny věřitelům třebíčského kláštera
 • 1474 zástava obce špilberskému hejtmanovi Dobeši z Boskovic
 • 1502 Vojkovice se stávají osobném majetkem Viléma z Pernštejna
 • 1561 vlastníkem Vojkovic se stal Jan Ždánský ze Zástřízl
 • 1569 koupil Vojkovice Bedřich ze Žerotína
 • 1596 potvrzena privilegia – horenské právo, odúmrť
 • 1616 koupil Vojkovice Adam z Valdštejna
 • 1624 zrušena fara
 • 1642 ležení císařskýchvojsk táhnoucích proti Švédům
 • 1645 morová rána, při níž zemřelo ze 102 obyvatel 45
 • 1663 vpád Turků a Tatarů, vyplenění Vojkovic
 • 1697 prodej Vojkovic Filipu Václavu Ludvíkovi ze Sinzendorfu
 • 1730 výstavba nového mlýna
 • 1743 prodej Vojkovic Leopuldivi z Dietrichštejna
 • 1749 regulace Svratky
 • 1770 postaven před kostelem kříž
 • 1778 požár při kterém vyhořela celá obec
 • 1793 rekonstrukce hřbitova a kostela
 • 1805 střet ruských a Napoleonových vojsk u Vojkovic
 • 1808 postavena socha Jana Nepomuckého a sv. Vavřince
 • 1809 rakouská armáda vyplenila Vojkovice
 • 1819 získal Vojkovice vévoda Albert Kazimír sasko-těšínský
 • 1831 napadla Moravu epidemie cholery
 • 1838 budována železniční trať Brno-Vídeň
 • 1862 postavena nová radnice
 • 1874 postavena nová německá škola
 • 1884 odhalen pomník Josefa II.
 • 1884 uvedena do provozu vlaková zastávka
 • 1891 vybudována hřbitovní kaple
 • 1894 zbudována silnice na Syrovice
 • 1898 založen mužský pěvecký sbor
 • 1905 elektrifikace mlýna, později rozšířeno na celou obec
 • 1907 založen hasičský sbor
 • 1907 kostelní věž byla osazena hodinami
 • 1911 stavba silnice do Hrušovan
 • 1917 vyhořel mlýn, ještě téhož roku byl znovu postaven
 • 1924 odhalen pomník padlým za 1. Světové války
 • 1925 otevřena česká škola
 • 1933 založení parku před radnicí

Pravěk Vojkovic

napsal: PhDr. Antonín Štrof, CSc.

Ústav archeologické památkové péče Brno

V souvislosti s těžbou hlíny byl před čtvrt rokem zahájen na známém nalezišti v trati Vojkovické nivy záchranný archeologický výzkum. Již jeho dosavadní výsledky jsou velmi pozoruhodné. Potvrdily, že na návrší nad řekou byla v různých obdobích pravěku sídliště nebo pohřebiště, případně současně obojí.

Nejstarším dokladem osídlení je několik jednoduchých kamenných nástrojů starších více než 100 000 let. Všechna následující osídlení jsou již po skončení doby ledové a zřetelně prokazují svůj zemědělský charakter. Osada zde stála v mladší době kamenné (lineární a lengyelská kultura, 5 – 4 000 př. n. l.), v pozdní době kamenné (kultura s kanelovanou keramikou a se zvoncovitými poháry, 2 500 – 2 000 př. n. l.), ve starší době bronzové (únětická kultura, 1 800 – 1 600 př. n. l.), v mladší době bronzové (velatická kultura, 1 300 – 1 000 př. n. l.). Výkopy staršího data zde již dříve prokázaly i osídlení ve starší době   železné (horákovská kultura, 750 – 400 př. n. l.).

Mimo desítky sídlištních staveb zde bylo dosud prozkoumáno i více než 150 hrobů z různých období. 5 hrobů patří únětické kultuře, nejvíce jich však bylo uloženo v průběhu mladší a pozdní doby bronzové (velatická a podolská kultura, 1 300 – 750 př. n. l.). Je to 120 žárových hrobů, obsahujících mimo milodary i kremaci zemřelého, 2 desítky hrobů s kostrovými i žárovými pohřby pak pocházejí ze starší doby železné (horákovská  kultura 750 – 400 př. n. l.). 8 hrobů pak patřilo germánským Langobardům a byly uloženy do země v 6. stol. již našeho letopočtu.

Doposud byl získán obrovský soubor nálezů (jen nádob je téměř tisícovka), někdy zcela unikátních (bronzová nádoba, bronzový pás z několika tisíc kroužků, keramické pečetidlo aj.). Předměty zatím nejsou laboratorně ošetřeny, již nyní je však zřejmé, že se pravěká lokalita ve Vojkovicích vřadí mezi nejvýznamnější moravská naleziště.