Výzva Vyfoť Vojky

Rada obce Vojkovice vyhlašuje výzvu s názvem „Vyfoť Vojky“. Pro propagační účely obce hledáme fotografie obce. Věříme, že mezi občany se najde řada fotograficky nadaných nadšenců s nadáním pro fotografování, kteří by mohli obci své fotografie poskytnout. Vybrané fotografie zaslané do výzvy budou zveřejněny na webu a facebooku obce.

Jak by měla fotografie vypadat?

Kvalita fotografie by měla být minimálně  72 dpi. Pro tiskové využítí dodané fotografie je však optimální kvalita 150 dpi a výše. Preferujeme tedy vyšší dpi.

Fotografii by měla zachycovat libovolné místo na území obce Vojkovice

Na fotografii by neměla být zblýzka vyfocena osoba

Fotografie by měla být aktuální (Neměla by zachycovat místo obce, které je nyní již výrazně odlišné například stavebními úpravami)

Jak fotografii zaslat?

Pro zaslání fotografie/í využijte pouze formulář dostupný přes odkaz níže. Je třeba mít účet u společnosti Google. Pokud ho již nemáte, je možné jej jednoduše a zdarma vytvořit zde. Jiný způsob není podporován

Jak dlouho bude výzva trvat?

Do odvolání. Bude trvat několik měsíců. Chceme dát prostor pro vytvoření fotek z různých ročních období. Rádi bychom však fotky dostávali i průběžně a ne před nějakým stanoveným termínem. Proto je ukončení v tuto chvíli otevřené. O ukončení budete informování.

ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ FOTOGRAFIÍ


Podmínky výzvy Vyfoť Vojky

1 PRÁVA A POVINNOSTI

Zasláním fotografií do výzvy dává zasilatel fotografie (dále jen zasilatel) obci Vojkovice (dále jen organizátor) souhlas se zveřejňováním zaslaných snímků.

2 AUTORSKÉ PRÁVO

Zasilatel prohlašuje, že je jediným autorem zaslané fotografie. Zasilatel zasláním fotografie poskytuje organizátorovi bezúplatně právo fotografii užít, a to bez jakéhokoliv omezení časového, místního, množstevního či způsobem užití. Současně je organizátor oprávněn v případě potřeby fotografii libovolně upravovat, spojit ji s jinými díly nebo ji zařadit do souborného díla.

Zasilatel prohlašuje, že účastí ve výzvě dle těchto pravidel neporušil práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského, osobnostních práv a práv průmyslového vlastnictví, případně z jakýchkoli jiných práv. V případě, že by toto prohlášení bylo nepravdivé, je za jakékoli porušení práv třetích osob odpovědný výhradně zasilatel.

3 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE PRAVIDEL GDPR

Podmínkou zaslání fotografií do výzvy je poskytnutí osobních údajů pořizovatele fotografie organizátorovi v rozsahu Jméno a Příjmení. Bez poskytnutí uvedených osobních údajů je účast zasilatele ve výzvě vyloučena, a to z organizačních důvodů.

Zasláním osobních údajů vyjadřuje zasilatel souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení na webových a facebookových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti se sdělováním průběhu či výsledků výzvy veřejnosti.

Zasilatel má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva založená právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů.

K osobním údajům budou mít přístup organizátor a jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, a to pouze v souladu s  právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů a při současném poskytnutí záruky, že nedojde k zásahu do práv subjektů údajů. Třetí osoby mohou mít přístup k osobním údajům jen po nezbytně nutnou dobu, v nezbytně nutném rozsahu, a pokud to bude nutné pro dosažení shora popsaného účelu zpracování osobních údajů a pro splnění podmínek a organizátorových povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících problematiku ochrany osobních údajů či jiných právních předpisů.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem organizace a propagace výzvy.

Pořizovatel fotografie vyjadřuje souhlas s tím, aby jeho fotografie byly prezentovány bezúplatně v materiálech, jako jsou například články v médiích, prezentacích, tiskem v knize, na pohlednici anebo brožuře atp.