Poplatky

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 • dle Obecně závazné vyhlášky obce  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství účinné od 1. 1. 2024.

Poplatek je splatný do 31. 5. 2024.

Platba

 • bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku: 13223641/0100, variabilní symbol – 1345, specifický symbol – číslo popisné nebo číslo evidenční
 • složenkou – lze vyžádat na obecním úřadě
 • v hotovosti v úřední dny (pondělí, středa)  na pokladně Obecního úřadu Vojkovice

Výše poplatku v roce 2024

800,- Kč/rok – za fyzickou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu

800,- Kč/rok– za nemovitost zahrnující byt, RD nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

650,- Kč/rok  – čl. 6, odst. 4 –  Osvobození a úlevy. Úleva ve výši 150,- Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení k trvalému pobytu v obci a která: je zapojena do adresného systému třídění papíru, plastu a bioodpadu přímo v domácnostech

Poplatek ze psů

 • dle Obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice  o místním poplatku ze psů účinné od 1. 1. 2024.

Poplatek je splatný do 31. 5. 2024.

Platba

 • bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku: 13223641/0100, variabilní symbol – 1341, specifický symbol – číslo popisné nebo číslo evidenční
 • složenkou – lze vyžádat na obecním úřadě
 • v hotovosti v úřední dny (pondělí, středa)  na pokladně Obecního úřadu Vojkovice

Poplatek se platí za psa staršího tří měsíců nebo ode dne, kdy poplatník nabyl psa staršího tří měsíců. 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za jednoho psa 200,- Kč, za každého dalšího psa 200,- Kč.

Nájemné za hrobové místo

Nájemné za hrobové místo za rok 2024 je splatné do 31. 5. 2024.

Platba

 • bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku: 13223641/0100, variabilní symbol – 3632, specifický symbol – číslo hrobového místa
 • složenkou – lze vyžádat na obecním úřadě
 • v hotovosti v úřední dny (pondělí, středa)  na pokladně Obecního úřadu Vojkovice