Socha císaře Josefa II.

Josef II.Obec Vojkovice jako jedna z prvních obcí jižní Moravy postavila císaři Josefu II. pomník, který se nacházel před školou naproti kostelu. V rámci velkých slavností byl 24. 8. 1884 odhalen a vysvěcen. Po založení ČSR v roce 1918 byla socha uložena v hasičské zbrojnici, následně ve čtyřicátých letech v Okresním muzeu v Židlochovicích, později v LŠU. Na původním místě zůstal jen podstavec, který byl v šedesátých letech při opravě silnice zničen.

O sochu žádalo i Okresní muzeum Blansko, jelikož socha byla vyrobena v blanenských železárnách. Po osamostatnění obce Vojkovice v roce 1990 začala jednání o navrácení sochy do Vojkovic. MěNV Židlochovice požádal o předložení dokladů, že se jedná o vojkovickou sochu. MNV Vojkovice k dispozici písemné doklady o původu sochy neměl.

Josef II.Do hledání písemností byl zapojen i archiv ČKD Blansko. Mezitím byla socha zapůjčena Jaroměři. V roce 1991 sdělila Městská rada Židlochovice písemně své stanovisko k žádosti o vrácení sochy do Vojkovic, starosta Jaroměře informoval, že okamžité vrácení není možné, protože zapůjčení bylo provedeno na dobu neurčitou. Vedoucí správního oddělení odboru památek, muzeí a galerií MK ČR odpověděl na žádost obce, že socha je s největší pravděpodobností v současné době vlastnictvím státním, a chce-li obec ji získat zpět do svého vlastnictví, je nezbytné nalézt příslušný právní titul k tomuto majetkoprávnímu převodu.

Převod vlastnického práva ze státu na obec lze pouze v případě kulturní památky. V roce 1992 se dohodly obce Vojkovice a Jaroměř na bezplatném zapůjčení sochy do Jaroměře do konce roku 1993 a na následném přemístění do Vojkovic. V roce 1995 bylo Ministerstvo kultury požádáno o finanční pomoc na podstavec pro sochu, odpověď však byla zamítavá, protože se nejedná o kulturní památku, ještě téhož roku starosta požádal o zařazení sochy Josefa II. do Ústředního seznamu kulturních památek.