Program rozvoje obce

Program rozvoje obce je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích základním plánovacím dokumentem obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem tvorby tohoto dokumentu bylo na základě popsání situace v obci, názorů občanů a diskuse pracovní skupiny formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které napomohou tyto představy zrealizovat.

Tento dokument byl vytvářen od poloviny roku 2020 na období let 2022–2027. Hlavním řešitelem za obec byl starosta Karel Klein. Dalšími řešiteli z řad obce byli Ing. Lukáš Koutný a zbývající členové rady obce. Strategický dokument vznikl ve spolupráci s MAS Podbrněnsko.
V rámci procesu tvorby tohoto strategického dokumentu bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi místními obyvateli s cílem zachytit jejich názory a podněty na budoucí rozvoj obce.

Dokument byl schválen Zastupitelstvem obce dne 14.12.2021 usnesením č. 7.

Kompletní dokument jde dostupný zde: Program rozvoje obce Vojkovice 2022-2027 Typ: PDF dokument, Velikost: 6.41 MB